Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Ισχύς των όρων και προϋποθέσεων πώλησης

Όλες οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες υπόκεινται αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις εμπορίου. Αντίθετοι όροι και προϋποθέσεις δεν θα γίνονται αποδεκτοί από το κατάστημα Σμαρώ, ακόμη και αν αυτοί δεν αντικρούονται ρητώς από τους παρόντες.

Τιμές και όροι πληρωμής

Όλες οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές και υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Αποτελούν τιμές αποθήκης μας, οι οποίες υπολογίζονται με βάση υπολογισμού την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ και συσκευασία αποστολής.

Η εξόφληση του ποσού θα πρέπει να πραγματοποιείται στο αναγραφόμενο στο τιμολόγιο νόμισμα χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή εκπτώσεις.

Τα ποσά που τιμολογούνται είναι πληρωτέα είτε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ως προς τον χρόνο πληρωμής., η ημερομηνία λήξης της συμφωνηθείσας προθεσμίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος, στο κατάστημα Σμαρώ θα επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Οιαδήποτε δαπάνη η οποία θα επιβαρύνει το κατάστημα Σμαρώ, σε περίπτωση λήψης νομικών μέτρων, όπως π.χ. οι υπενθυμίσεις, και τα έξοδα είσπραξης, τα νομικά έξοδα, τόκοι επιδικίας, αμοιβές δικηγόρων κλπ. θα επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται απευθείας στο κατάστημα Σμαρώ. Οι πληρωμές από τρίτους δεν έχουν απολύτως καμία επίδραση στην υπάρχουσα οφειλή. Οι πράκτορες και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι δεν έχουν το δικαίωμα να διενεργούν εισπράξεις για λογαριασμό του καταστήματος Σμαρώ.

Αν η κατάσταση της περιουσίας του αγοραστή υποβαθμισθεί, (π.χ. δικαστικές διαδικασίες εις βάρος του, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δείγματα αφερεγγυότητας), ή αν δεν τηρηθεί η προθεσμία πληρωμής, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αμέσως την πληρωμή όλων των απαιτήσεων και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Επιπλέον, ο πωλητής θα αποδεσμευτεί από τη υποχρέωση να προβεί σε περαιτέρω παραδόσεις. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να παρακρατήσει πληρωμές ούτε να τις συμψηφίσει έναντι ανταπαιτήσεων παντός είδους.

Παράδοση, κίνδυνος μεταφοράς

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από τον πωλητή. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και δαπάνες του αγοραστή.

Είναι ευνόητο ότι επίσημες αργίες, γεγονότα ανωτέρας βίας (όπως αυτά καθορίζονται στον Αστικό Κώδικα), επιμηκύνουν αναλόγως τον χρόνο παράδοσης.

Διατήρηση κυριότητας των πωλουμένων εμπορευμάτων

Ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των πωλουμένων εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος. Εάν ο αγοραστής μεταπωλήσει τα εμπορεύματα, έστω και κατόπιν από μέρους του επεξεργασία, πριν την πλήρη εξόφληση του πωλητή, οφείλει να μεταβιβάσει όλες τις αξιώσεις του σχετικά με το τίμημα κλπ. κατά των μελλοντικών αγοραστών. Σε περίπτωση επεξεργασίας ή ανάμειξης των πωλουμένων εμπορευμάτων, ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα. Η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται στον αγοραστή παρά μόνο κατόπιν της από μέρους του ολοσχερούς εξόφλησης του τιμήματος.

Εγγύηση και ζημιές

Ο πωλητής θα πρέπει εντός 10 ημερών από την παράδοση του εμπορεύματος ή μετά την ανακάλυψη τυχόν ελαττώματος να ενημερώνεται εγγράφως γι αυτό, άλλως οι αξιώσεις του αγοραστή θα αποκλείονται.

Τελικές Διατάξεις

Όλες οι συναλλαγές με τον πωλητή διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ως τόπος σύναψης των συμβάσεων και εκτέλεσης αυτών συμφωνείται ότι είναι ο Πειραιάς και ως εκ τούτου αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από τις παρούσες συναλλαγές ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.